Rövidlátással ébredt

Rövidlátás-feke te pontok

Független Budapest, 3. Megjelenik minden hétfőn, a szükséghez képest többször is.

Rövidlátó vagy? Ne add fel, így javulhat a szemed

Előfizetési ára : Egész évre Fél évre Felelős szerkesztő: B. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. Mindennemű, levelek és előfizetési pénzek a lap­tulajdonos B. Virágh Géza czimére küldendők : VII. Telefon 71— Mi lesz? Az adóemelés kérdése, mint előre megjósoltuk, szétrobbantotta a községi demokrata pártot.

rövidlátással ébredt látásélesség 2 0 mit jelent

Vázsonvi kivonult a pártból, és. A demokraták vezére keserves csalódásra ébredt, a mikor azt kell látnia, hogy az első kérdésben, a melyben a régi klikkeknek szocziális irányban kellett határoznia, egyszerűen cserben hagyták.

Politikusnál meg nem bocsájtható rövidlátással azt hitteVázso- nvi, hogy az a nehány száz üzleti viha­rokban edzett, kipróbált klikkférfi, egy pillanat alatt átvedlett jámbor közéleti hőssé, a ki az ő szép szeme és pro- grammja kedvéért le fog mondani minden földi jóról, a melvlyel s város- atyaság egybe van kapcsolva.

Hiába figyelmeztették a természetellenes párt­alakulás veszedelmére, a demokraták vezére büszkén azt vallotta, hogy a klikkek hódoltak be ő neki és fogadták el a program inját, ő maga azonban megmaradt annak, a mi volt. Most azután bekövetkezett az, a mit mi elejétől fogva hirdettünk, hogy t.

Rövidlátás-feke te pontok

És a rossz társaság kedvéért az ódemokraták már készen voltak valóságos irtóhadjáratra a főváros függetlenségi pártjai ellen, a melvek szintén csak azért szállanak síkra, a mit az ódemokraták hirdettek: a lakosság szocziális érdekeiért, a fő­városi gazdálkodás tisztaságáért. És mialatt Vázsonvi minden erejével hada­kozott a közgyűlés függetlenségi kisebb­sége ellen, pártfelei a régi klikkek vál­tozatlanul folytatták a maguk apró játékait, melyekre sohasem ők fizetnek reá.

Ha visszatekint a városházi több­ség pártnélkülivé lett volt vezére ezen a másfél esztendőn, lehetetlen be nem látnia, hogy olyanokért küzdött, a kik nem voltak méltók a fegyverbarátságára rövidlátással ébredt olyanok ellen, a kik a községi po­litika alapirányára rövidlátással ébredt hozzá sokkal közelebb állottak.

Tweet A rövidlátás a külvilágtól való félelem látható megnyilvánulása. Aki az élet tényeivel nem kíván szembenézni, az rövidlátó módon él.

Nem mesterségünk a jóslás és nem tudjuk, hogv a politikai pártállás különbözősége mennyire befolyásolja a kilépett ó-demokraták elhelyezkedé­sét a városházi közgyűlési teremben. A kéz tisztasága, me­lyet Vázson vi oly kifejezetten hangoztat, teljesen szeplőtlen a íüggetlenségi kisebb­ségnél, mely szintén fájó szívvel és megbotránkozással nézi azt a gazdál­kodást, a mely a milliós dehczithez vezetett.

RÖVIDLÁTÁS – LELKI HÁTTERE

Nyújtsa Vázsonvi e tiszta kéz felé a békejobbot, felejtsen politikai nézeteltérést és ha nem is alakulnak egy párttá, a mi lehetetlen mindaddig, a mig a demokraták a függetlenségi párt országos politikája iránt ádáz rövidlátással ébredt viseltetnek, kössenek a fő­városi közgyűlés ellenzéki elemei fegyverbarátságot, melynek közös czélja az. Ez egészséges és indokolt együttműködés volna, a melytől Vázso- nyinak nem szabad álszeméremből húzódoznia.

És e beismeréstől már csak egy lépés, hogy a független­ségi kisebbséggel összefogva, igazi köz­ségi politikára egyesüljön a közgyűlés valamennyi ellenzéki csoportja. Méltóztassék a jelszó valóra váltását a demokrata vezérnek megkezdeni.

Aki az élet lényeivel nem kíván szembenézni, az rövidlátó módon él. De ilyenné válik az is, aki nem tanulja meg vállalni az élet feladatait. A rövidlátás különösen gyakori fiatalkorban, minthogy az ifjúból hi­ányzik az előretekintés, a távollátás képessége. A rövidlátó emberek túlnyomó többsége érzel­mileg kevésbé fogékony, türelmesebb és rendszeretőbb.

Szirén hangok. A gyümölcs megérelt, s fájáról lehullott. A demokrata párt elérkezett az alkotások pontjához; a rombolóknak, a fenegyerekek­nek tehát pusztulni kellett.

rövidlátással ébredt gyenge látás dal

A »becsületes programm«-ra felesküdött reverzális lovagok mihelyt a zsebről kellett dönteni, elfelejtették a hirdetett »altruizmust« és szemforgató farizeus módjára a jogegyenlő­ség rövidlátással ébredt tanát hirdetik most az általános teherviselés elvében.

Az elvi harczok, ha itt-ott fájó sebet is ütnek, mindig tisztitó hatással vannak. A meggyőződésekért vívott ütközetek helyén, ha százával hevernek is a holtak, az erősebb jogán, a gvőződehnes elv részére szilárd alapozásul kínálkozik a küzdőtér.

rövidlátással ébredt kínai orvoslás látás

Há érdekek ütköznek össze, az össze­ütközés nyomán, a romok között mindig akadnak értékes tárgyak, melyek bár meg­rongálódtak, de avatott kéz által újra lel - dolgozhatók és értékké formálhatók. De ezen most, szemünk előtt lezajlott, óriási dobszó és czintánvér hangjai mellett, görög tűzzel, segédhadakkal és rejlett rövidlátással ébredt kíséretében végigjátszott ütközet helyén csak piszok, hulladék, söpredék maradt. Söpredék, mely megfertőzi a levegőt, melyben ha turkál az ember, csak elősegíti a közélet megmételyezését, most felszínre hozza, hogy a hazugság, az önzés, a kéz kezet mos elve milyen magas polezra tud jutni, milyen könnyen tud uralomra szert tenni, csak részeseivé tudja tenni mindazo­kat, a kik a várost kifelé és hatósági hatás­körökben képviselik.

Rövidlátó vagy? Ne add fel, így javulhat a szemed - Ripost

Egy nagy zavaros víztömeggé lett a fő­város törvényhatósági élete. A különböző csoportok, kerületek, érdek- képviseletek több-kevesebb bátorsággal, ott úszkálnak e szennyes víztömegen, tétovázva, keresve a partot és félve is a parttól, hogy kikössenek-e, s ha igen hol, melyik részen?

S e zűrzavaros állapotban feltűnik itt is, ott is a polgármester alakja. Még nem is olyan régen ott reprezen­tált azok gyűlésein, kik hangos szóval kiál­tották oda a kormánynak, hogy ha nem az ő kedvük rövidlátással ébredt cselekszik a kormány, hát majd megmutatják ők az erejüket; mások municipális pártot képeznek. Most helyesnek tartja, hogy elmenjen saját személyében a kormányhoz és érdeklőd­jön bizonvos kis rövidlátással ébredt pénz irányában.

rövidlátással ébredt a látás szédül

Eddig minden demokrata körben, demo­krata gyűlésen, demokrata borestélyea, de­mokrata nagyságok olajba öntésén ott volt, mert ezzel akarta kifejezni, hogv ő a város­házán nem ismer politikát. Eddig a fővárosi függetlenségi szerveze­tek ünnepélyes manifesztációitól. A mennyire tündökölt hivatalos hatalmá­val és személyes megjelenésével minden de­mokrata csődületen, még ha disznótor alakjában zajlott is az le, épp olyan követke­zetességgel vonta ki magát, sokszor bántóan is minden olyan közéleti aktustól, melyet a fővárosi függetlenségi szervezetek és polgárok rendeztek.

Tekintetünk elárulja tudatosságunkat, lelki fejlődésünk állomásait, azt, hogy éppen mennyire figyelünk, hangulatunkat, és egészségi állapotunkra is utal. Benne van a félelem, a harag, a fájdalom, de a derű, szeretet és jóság is. A jobb szem az akarattal, a viselkedéssel és a külső élettel áll kapcsolatban, míg a bal a belső történések, az érzelmek átvivője - a kettő így alkot egészet.

Olvassa el is